CEIT, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby

Vďaka Poľsko – Slovenskej akademickej spolupráci bol založený priemyselný technologický klaster

Júl 29th, 2014

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

V decembri roku 2013 bola dokončená realizácia projektu: „Priemyselný technologický klaster, pre hospodársky rozvoj Poľsko-Slovenskej cezhraničnej siete inovácií a nových technológií.“

Tento projekt bol realizovaný od roku 2011 a dostal finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi projektu boli:

- Poľská univerzita – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

- Slovenská univerzita – Žilinská univerzita v Žiline.

- Slovenská nezisková organizácia – CEIT, n.o.

Projekt bol zameraný na Poľské a Slovenské firmy, subjekty a inštitúcie, ktoré majú záujem o oblasť bezpečnosti stavieb a priemyselnej infraštruktúry, ako sú mosty, priemyselné budovy, sklady, a podobne. Pri ich výstavbe a prevádzke v špecifických podmienkach prostredia poľsko-slovenského pohraničia, môžu totiž predstavovať hrozbu (napríklad kvôli zvýšenej záťaži spôsobenej väčším objemom napadaného snehu a podobne), ak nebude ich technický stav pravidelne monitorovaný.

Vďaka získaniu inovatívneho technického vybavenia bolo možné v rámci projektu realizovať predmetný výskum. Týmto zariadením bolo snímacie zariadenie prepájajúce senzory s optickými vláknami a mriežkou Bragg. Pomocou optických vlákien možno sledovať bezpečnostné riziká vyplývajúce zo zvýšenej a často nepredvídateľnej záťaži, ktorá by mohla viesť ku katastrofe.

Výsledkom projektu bolo vytvorenie Poľsko – Slovenského klastra, ktorý spájajú vedecké organizácie, mimovládne organizácie a súkromné podniky, ktoré majú záujem na ďalšom rozvoji výskumu v oblasti bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcií. Klaster má 11 zakladajúcich členov. Ďalší rozvoj klastra zabezpečuje na poľskej strane ATH v Bielsku-Białej a na strane slovenskej, Žilinská univerzita v Žiline.

Viac informácií o projekte: www.ptklaster.eu

Čoskoro sa budú môcť ďalšie firmy pripojiť do poľsko-slovenského priemyselného technologického klastera

Júl 15th, 2014

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

Informujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných konštrukcií, a to prostredníctvom využitia metód merania deformácie pomocou optických vlákien mriežky Bragg.

K spolupráci pozívame všetky poľské aj slovenské firmy, subjekty a inštitúcie so záujmom o zlepšenie bezpečnosti prvkov stavebnej a priemyselnej infraštruktúry, ako sú mosty, priemyselné budovy a sklady.

Ponúkame vám možnosť priameho vyskúšania optických vlákien mriežky Bragg pripojených k riadiacemu zariadeniu na monitorovanie akejkoľvek hrozby indikovanej na vašom zariadení. Všetky firmy, subjekty a orgány, ktoré by chceli rozvíjať túto technológiu vo svojom podnikaní sú vítané do poľsko-slovenskom klastra, ktorý pokračuje vo výskume tejto technológie, ktorý bol zahájený v rámci projektu.

kontakt:
http://www.ptklaster.eu/index.php/sk/kontakt

Na Poľsko-slovenskom pohraničí pokračuje experimentálny výskum bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcií.

November 20th, 2012

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

V stavebných firmách HASTRA v Žiline a Energetyka Cieszyńska v Cieszyn Cieszyn prebieha výskum deformácie štruktúr konštrukcií z feromagnetických materiálov v rámci hodnotenia ich prevádzkovej bezpečnosti.

Cieľom aplikovaného výskumu inovačných metód merania bezpečnosti technických konštrukcii, je zaviesť novú, nezávislú a štátom akceptovanú metódu merania deformácií rozsiahlych konštrukcií, pomocou ktorých sa v spoločnosti zvýši úroveň bezpečnosti a umožní prijať vhodné opatrenia, aby sa vyhlo vážnemu poškodeniu oceľových konštrukcií, ako je zrútenie haly, skladu, veľkoobchodu, oceľového mostu, žeriavu a iných.

Výskum je komplikovaný a viac etapový proces. Plánovaný čas ukončenia je august 2013, kedy dostanú obe spoločnosti výskumnú správu o úrovni stavu bezpečnosti meraných technologických konštrukcií.

Prezentácia na dvoch modelových príkladov v oblasti monitorovania verejnej bezpečnosti rozsiahlych stavieb je príležitosťou pre použitie inovatívnych metód založených na mriežke Bragg. Taktiež bude základom pre vytvorenie metodiky pre vyhodnocovanie výsledkov týchto meraní na ostatných objektoch.

Vďaka tejto štúdii, budú môcť firmy a inštitúcie, ktoré majú záujem na zlepšení verejnej bezpečnosti, sledovať konkrétny príklad toho, ako táto metóda funguje a aké výsledky prináša.

Riešenie výskumu je možné vďaka akvizícii inovatívneho hardvéru – integrátor optických vlákien s mriežkou Bragg. Na začiatku bol zostavený výskumný tým zapojený do odborného výcviku v používaní tejto novej technológie v oblasti: Stanovenie deformácie pomocou optických vlákien mriežky Bragg a postup inštalácie na vybraných objektoch.

Firmy sú ochotné sa spolupodieľať na financovaní testovania inovatívnych riešení.

Október 31st, 2012

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

Od júna tohto roku prebiehajú cezhraničné štúdie o konkurencieschopnosti na poľsko-slovenskom pohraničí. Poľský a slovenský vedci realizovali rozhovory vo vybraných organizáciách, ktoré pôsobia v odvetví, ktoré môže čoskoro vytvoriť klaster na zdieľanie znalostí o metódach starostlivosti o bezpečnosť stavebných konštrukcií. Vytvorený klaster zlepší inovácie a konkurencieschopnosť ekonomiky na štátnej hranici a stene sa impulzom k pokračovaniu poľsko-slovenského výskumu.

Ako vysvetlila Dr Joanna Kurowska-Pysz z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej štúdia zahŕňa nielen analýzy konkurencieschopnosti spoločností, ale aj otázky medzinárodného obchodu, vrátane spolupráce s ďalšími firmami na poľsko-slovenskom pohraničí a sklonom ku kooperačným vzťahov s firmami z blízkosti hraníc v oblasti spoločného získavanie znalostí z vonkajších zdrojov a preferované modely spolupráce.

Už počas prvých rozhovorov prejavili oslovené organizácie tendenciu spolupracovať na spoločnom výskume a testovaní inovatívnych riešení. Tento návrh bol považovaný za zvlášť zaujímavý z dôvodu možných rizík spojených s diverzifikáciou vynakladania peňazí na inovácie. Ako dôležitý faktor ktorý je v prospech spolupráce uvádzali spoločnosti užitočnosť inovatívnych riešení pre väčšie skupiny spoločností bez toho, aby bolo dotknuté ich postavenie na trhu.

Výskumná správa o konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia bude dokončená v prvom štvrťroku 2013.

Spoločný poľsko-slovenský výskum na pohraničí.

Október 11th, 2012

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

Začal sa cezhraničný výskum konkurencieschopnosti poľských a slovenských organizácií, a inovatívny systém merania bezpečnosti technických konštrukcií na poľsko-slovenskom pohraničí.

Prvou úlohou odborníkov: prof. Milana Gregora zo Žilinskej univerzityv žiline a Dr. Joanna Kurowska-Pysz z Akademii Techniczno-Humanistycznej v Bielsko-Biala je vzbudiť záujem poľských a slovenských priemyselných podnikov v oblasti spolupráci v klastri zo zameraním na bezpečnosť veľkorozmerových konštrukcii. Táto cenná štúdia, bude pojednávať o tom, ako odborníci Poľskej a Slovenská republiky prispievajú k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a spoločnému výskumu inovatívnych riešení s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a prispieť k rozvoju celého pohraničia.

Aplikovaný výskum inovačných štruktúr bezpečnostných meracích systémov na poľskej strane vykonávajú spoločne prof. Štefan Medvecký zo Žilinskej univerzity v Žiline a prof. Janusz Juraszek z Akademii Techniczno-Humanistycznej v Bielsko-Biala. Do prieskumu boli zahrnuté priemyselné stavby na oboch stranách hranice. Odborníci pomocou inovatívnej metódu, ktorá využíva optické vlákna a mriežku Bragg sa snažia diagnostikovať možné riziká pre fungovanie týchto veľkých hál a skladov, ktorým hrozí riziko zrútenia pod ťarchou ťažkého snehu, alebo preťažené žeriavy v továrňach alebo mosty a viadukty, ktoré sú už značne opotrebované. Táto metóda nebola doposiaľ použitá na poľsko-slovenskom pohraničí, a vplyvom podmienok poveternostných (ťažký sneh na jeseň a v zime) a ekonomických (početné priemyselné závody, budovy atď) je to výborná príležitosť k popularizácii a významnému zlepšeniu verejnej bezpečnosti v pohraničnom regióne.

Obe štúdie budú dokončené v roku 2013 a výsledky budú prezentované na stránkach projektu.

Verejná bezpečnosť – nový rozmer poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.

Október 11th, 2012

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

Vďaka získaniu finančných prostriedkov z Európskej Únie sa spolupráca s Akademii Techniczno-Humanistycznej v Bielsku-Białej, Žilinskej univerzity v Žiline a mimovládnej organizácie CEIT v Žiline dynamicky rozvíja a cieľom je vytvoriť sieť spolupracujúcich inštitúcií a subjektov. Projekt: Przemysłowy klaster technologiczny – pro-gospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim / Priemyselný technologický klaster pre ekonomický rozvoj poľsko-slovenských cezhraničných sietí inovácií a nových technológií na poľsko-slovenských hraniciach. Už čoskoro sa bude rozvíjať a popularizovať inovatívny spôsob sledovania bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcii s použitím optického vlákna (s mriežkou Bragg). Všetky strany zainteresované vo verejných otázkach bezpečnosti na poľsko-slovenskom partnerskom projekte sú vyzvaní na účasť do klastra priemyselných technológií a budú rozvíjať výskum v tejto oblasti.

Verejná bezpečnosť, dôležitá pre rozvoj problematiky poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, spoločne s dynamickým rozvojom v oblasti technickej infraštruktúry (vrátane veľkých povrchových objektov, ako sú mosty, haly, sklady) – dostáva nový význam. Špecifické klimatické podmienky, vrátane vysokého sneženia a často značného stupňa opotrebovania technických zariadení sú hrozbou na oboch stranách hranice. Mosty a haly sú taktiež vystavené vibráciám a preťaženiu a optimálny spôsob ako zaistiť bezpečnosť verejnosti v takýchto podmienkach je 24-hodinové monitorovanie týchto štruktúr.

Univerzita z Bielska-Białej, Univerzita v Žiline a organizácia CEIT v Žiline sa podieľajú na riešení spoločného problému, ktorým je zlepšenie bezpečnosti na hraniciach, čo vyžaduje ako vykonávať výskum a šíriť ich výsledky u osoby zodpovednej za tvorbu a prevádzku technickej infraštruktúry, najmä medzi účastníkmi plánovaného poľsko-slovenského technologického klastra. Spolupráca v rámci klastra umožní ďalší vedecký rozvoj poľsko-slovenskej vytvorenej sieti inovácií a technológií v smere zhody s potrebami rozvoja polsko-slovenskej hranice.

Projekt beží od júla 2011 do decembra 2013 a je zameraný na subjekty, firmy a inštitúcie Poľska a Slovenska, ktoré majú záujem o bezpečnosť výstavby infraštruktúry, ako sú mosty, priemyselné objekty, sklady a pod.

Na oboch stranách hranice budú používané zabezpečenia vyvinuté poľsko-slovenským tímom s využitím inovatívnych metód merania. Výsledná skupina Poliakov a Slovákov sa bude vzdelávať v metódach starostlivosti o bezpečnosť stavebných konštrukcií, bude tiež zlepšovať inovácie a konkurencieschopnosť ekonomiky na pohraničí a bude stimulom pre pokračovanie poĺsko-slovenského výskumu.